stress-nhiet-tren-ga

Stress Nhiệt Trên Gà Và Cách Phòng Chống

Khi gà bị Stress nhiệt sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe và sức đề kháng. Ảnh hưởng của stress nhiệt đối với gà như: giảm năng suất, tăng tỷ lệ chết, tăng chi phí…

72 Likes Comment