Huyền Thoại Ô Taxi

Ô Taxi theo một số anh em thì nó là gà gốc Nghệ An, một số anh em khác lại nói Ô Taxi được chuyển từ trong Nam ra Bắc và sau khi ăn vài độ nó được chuyển lên Thái Bình. Ở Thái bình Ô Taxi sau khi ăn…

view more