Tía KinhKong đúc mái

Tía KinhKong – Hải Phòng

Tía Kinh Công là một trong những huyền thoại gà chọi của đất Hải Phòng, thuộc quyền sở hữu của bác Hoà Sắt (một trong những tay chơi có tiếng nhất miền Bắc). Thời khi…

125 Likes 1 Comment